سفارشات 35413111-051
لیست تلفن ها
ادارات، اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و انجمن های صنفی
اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی اداره کل فرهنگ و ارشاد 38594001-4
اتحادیه حروفچینی - تکثیر و فتوکپی مشهد اتحادیه حروفچینی - تکثیر و فتوکپی مشهد 38444690-38444649-38469844
اتحادیه صنف صحاف و نوشت افزار اتحادیه صنف صحاف و نوشت افزار 3859955-38537173
انجمن صنفی تبلیغات خراسان انجمن صنفی تبلیغات خراسان 37457522 - 38457520
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد 32216901-2-32252199-32231338
اداره صنایع و معادن خراسان رضوی اداره صنایع و معادن خراسان رضوی 37622362-4
اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی 37242450-37242008-37256875-7
اتحادیه حروفچینی، تکثیر و فتوکپی اتحادیه حروفچینی، تکثیر و فتوکپی 38444690-38444649-38469844
شرکت تعاونی ناشران استان خراسان شرکت تعاونی ناشران استان خراسان 38435575(4 خط)