سفارشات 35413111-051
افزایش سهم صنعت چاپ در تسهیلات رونق تولید و تبصره 18

نائـب رئیـس اتحادیـه صنعـت چـاپ خراسـان رضوی از صـادرات 1500 میلیـارد تومـان انـواع محصولات چاپی اسـتان در هفت مـاه امسـال خبـر داد و گفـت: ایـن رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل بیش از 140 درصد رشد داشته است. 

بـه گـزارش سـتاد خبری بیسـت و دومین جشـنواره صنعـت چـاپ خراسـان رضـوی، حسـین رضـازاده بـا بیـان ایـن کـه ایـن حجـم بـالای صادراتـی بـه نسـبت سـال قبـل بـه دلیـل توجـه بیشـتر بـه بازارهـای منطقـه ای و بین المللـی حاصـل شـده اسـت، اظهارکـرد: میزان صـادرات انواع محصولات چاپـی اسـتان اعـم از چـاپ کارتـن، جعبـه مقوایی، لفـاف، سـلفون و... در سـال 1400 ،چیـزی حـدود 1000 میلیـارد تومـان بـوده کـه ایـن رقـم فقـط در هفـت ماهـه امسـال به حـدود 1500 میلیـارد تومان افزایـش پیـدا کـرده اسـت. 

وی بـا اشـاره بـه جایـگاه خـوب اسـتان خراسـان رضـوی در صنعـت چـاپ بـه دلیـل همجـواری بـا کشـورهای شـرقی افـزود: مجـاورت بـا کشـور افغانسـتان و نزدیکی به کشـورهای آسـیای میانه، ایـن اسـتان را بـه قطـب محصـولات چاپـی شـرق کشـور تبدیـل کـرده اسـت. 

نائـب رئیـس اتحادیـه صنعـت چـاپ خراسـان رضـوی بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر بـا اسـتان هـای تهـران و تبریـز در حـوزه انـواع محصـولات چاپـی رقابـت مـی کنیـم، عنـوان کـرد: در حـوزه محصـولات چاپـی بـه ویـژه در بخـش هلیـو و فلکسـو، رشـد بسیار قابل تاملی داشتیم که حاصل تلاشهـای بـی وقفـه اهالـی صنعـت چـاپ اسـتان بـوده اسـت. 

وی با ابراز تاسف از عدم ورود دستگاه های جدید بـه پیکـره صنعـت چاپ کشـور و اسـتان به واسـطه تحریـم هـای ظالمانه سـالهای اخیر، گفت: در حـال حاضـر، دسـتگاهها و ماشـین آلات صنعت چـاپ اسـتان بـه صورتـی فرسـوده شـده انـد کـه در عمـل نگرانیهـای زیـادی را در ایـن حـوزه بـرای فعـالان ایـن بخـش بـه وجـود آورده اسـت. 

رضـازاده بـا تاکیـد بر این که ناوگان فرسـوده چاپ، نیازمنـد نـگاه جـدی مسـئولان دولتـی بـه ایـن صنعـت اسـت، بیـان کـرد: در کنـار احیـای ماشـین آلات فرسـوده، بایـد توجـه زیادی نیز بـه مواد اولیه ایـن صنعـت صـورت گیـرد و راه بـرای ورود مـواد درجـه یـک کـه عمدتا نمونه اروپایـی آن ها، رقیبی در سـایر کشـورها نـدارد، بـاز شـود. 

وی تصریـح کـرد: همچنیـن انتظـار مـی رود بـا توجـه بـه سـهم بـزرگ صنعـت چـاپ در اقتصـاد کشـور، سـهم ایـن صنعـت از تسـهیلات رونـق تولید و تبصـره 18 کـه از سـوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـرای صنایـع مختلـف در نظـر گرفته شـده اسـت نیز بیشـتر از گذشـته باشد. ا گر چه که همان سـهم اندک نیز در حال حاضر با مشـکلات عدیده ای مواجـه اسـت و بانـک هـای عامـل مدعـی هسـتند کـه سـقف تسـهیلات مـورد نظـر پـر شـده است و پاسخگوی درخواست متقاضیان و معرفی شـدگان از سـوی صنعـت و معـدن نیسـتند.