سفارشات 35413111-051
چاپخانه های ایران در دهه 40 (عکس)

تصاویر آرشیوی ایرنا از چاپخانه های ایران در دهه 1340 .در دهه 40 با انتشار کتاب های درسی به شکل جدید ، کتاب های ارزان قیمت جیبی و گسترش آموزش فنی چاپ ، بر رونق صنعت چاپ افزوده شد.

منبع: www.ipina.ir