سفارشات 35413111-051
عرض باند اثر مرکب در فیلر کردن نوردها

یوحنا محی الدینی یکی از برترین مکانیک های صنعت چاپ در فضای مجازی زحمات و دانش فنی بیش از یک عمر خود را منتشر کرده است که برای جمع آوری و در اختیار گذاشتن برای جامعه بزرگ صنعت چاپ کشور آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران پیش قدم شده است.

مشکل دیگر که مرتب از بنده سوال می شود میزان عرض باند اثر مرکب در فیلر کردن نوردها است.

اولین جواب این است که کارخانه سازنده هر ماشینی یک کتاب اپراتوری به همراه ماشین عرضه می کند و تمام مقادیر لازم برای آن برند و آن مدل ساخت در کتاب خود شرح داده شده است.

اگر این مقدار را بر حسب میل خودمان و نظر دیگران انجام دهیم هم در فشار بالا وهم در فشار پایین ماشین صدمه می بیند؛ در فشار بالا به دلیل اصطکاک و در فشار پایین بدلیل سایش مشکل ایجاد می کند.

اما به دنبال یک فرمول خاص برای محاسبه و تعیین یک عدد برای تمام ماشین ها می گردید به این صورت است که مقار سختی نورد بر حسب shore را از قطر نورد کم می کنند و عدد حاصل را بر 10 تقسیم می کنند.

برای مثال لاستیک نورد آب روی کار  به قطر 80 میلیمتر در دمای آب یخچال که به آن می رسد این سختی تا حدود 30 shore بالا می رود، اگر آن را از 80 میلیمتر قطر نورد کم کنیم و 50 را بر 10 تقسیم کنیم پهنای باند اثر مرکب می شود 5 میلیمتر، و اگر نورد 70 میلیمتری 35 shore را که در دمای کار کرد به 25 شور تنزل پیدا می کند از آن کاسته و بر 10 تقسیم کنیم 4.5 میلیمتر خواهد شد.

مطمئنا شرکت هایدلبرگ نیز از این فرمولها و بیشتر از اینها را می داند شاید عوامل دیگری در ساختار ماشین را در نظر گرفته که می گوید این مقدار بین 3.5 الی 4 میلیمتر باشد برای همین توصیه  من به همه دوستان این است که به کتاب ماشین خودتان نگاه کنید.

منبع:www.papna.ir